Chcesz z nami współpracować? Skontaktuj się z nami!

Polityka prywatności i ochrona danych

POLITYKA PRYWATNOŚCI i OCHRONA DANYCH

 

Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Klienta jest firma PHU PRYMUS Zygmunt Grygorczuk, z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Kościuszki 27B, NIP: 554-015-82-91, REGON: 090220013


Administrator bazy danych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.


Bezpieczeństwo przesyłu danych jest zapewnione dzięki stosowaniu protokołu transmisji SSL (szyfrowanie danych). Klient ponosi odpowiedzialność za przekazanie hasła i umożliwienie korzystania z konta przez osoby trzecie.

 

Dokonując u nas zakupów Klient podaje swoje dane osobowe, takie jak:  imię i nazwisko, adres dostawy, dane do faktury (nazwa i adres prowadzonej działalności gospodarczej, numer NIP), dane umożliwiające kontakt (adres e-mail i numer telefonu), dane do płatności (typ i numer karty płatniczej, datę ważności, numer CVV) oraz wyraża zgodę na ich wykorzystywanie w celu realizacji zamówień. Rejestracja w sklepie internetowym nie jest obowiązkowa.

 

Państwa dane przetwarzane są na zasadzie dobrowolności, niemniej ich udostępnienie jest niezbędne do realizacji obowiązków związanych z obsługą sprzedażową – brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia.

 

Jeśli kupujący wyrazi dodatkowo odrębną zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych, dane są przetwarzane również w celu przekazywania informacji na temat naszych ofert, ciekawostek technicznych i produktowych, nadchodzących promocji i konkursów. Zgoda jest dobrowolna i może zostać odwołana w każdym czasie, a dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody.

 

Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na mocy przepisów prawa oraz podmiotom współpracującym z naszą firmą w celu realizacji umowy, realizacji działań wykonywanych na Państwa żądanie lub w celu zabezpieczenia naszych ewentualnych roszczeń. Są to w szczególności następujące organizacje:

 

– operator płatności PAYU (w celu realizacji płatności elektronicznej)

– Poczta Polska, firmy przewozowe, podmioty świadczące usługi odbioru w punktach odbioru
(w celu realizacji wysyłki zamówionego towaru)

– Autoryzowany Serwis Gwaranta (w celu przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego) 

– podmioty świadczące usługi księgowe

– firmy windykacyjne (w celu dochodzenia naszych roszczeń)

– partnerzy świadczący usługi wsparcia IT (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych, telekomunikacyjnych i serwisów internetowych)


Poza wymienionymi wyżej przypadkami, zgromadzone dane osobowe nie są przekazywane, sprzedawane ani użyczane żadnym innym podmiotom !

 

Dane osobowe będą przechowywane przez naszą firmę oraz naszych upoważnionych pracowników i partnerów wyłącznie przez czas niezbędny do:

– osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone

– wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa

– ewentualnego przedawnienia naszych roszczeń

– zabezpieczenia materiałów niezbędnych do obrony interesów administratora

– do momentu złożenia przez Państwa sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania udostępnionych danych lub wycofania udzielonej zgody

 

W każdej chwili Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

 

POLITYKA COOKIES

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies, które zbierając informacje na temat Państwa wizyt na naszej stronie internetowej (takie jak adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp.) umożliwiają prawidłowe jej działanie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Jednocześnie informujemy, że nie zbieramy automatycznie żadnych innych informacji niż te, które są zapisane w plikach cookies.

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH 

Na podstawie niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych chcielibyśmy w sposób przejrzysty poinformować wszystkich odwiedzających naszą stronę internetową o rodzaju, zakresie oraz celu pobieranych, wykorzystywanych i przetwarzanych przez nas danych osobowych oraz pouczyć o przysługujących Państwu prawach.
 

Korzystanie z naszej strony internetowej jest co do zasady możliwe bez podawania danych osobowych.
 

Jeśli dane pobierane są automatycznie podczas odwiedzin naszych stron internetowych przetwarzane są zgodnie z aktualnymi regulacjami ustawowymi dotyczącymi ochrony danych osobowych.
 

Jeśli przetwarzanie Państwa danych osobowych jest konieczne a nie ma ustawowych podstaw do takiego przetwarzania, pozyskujemy co do zasady zgodę niezbędną do przetwarzania danych.

 

Jako jednostka odpowiedzialna za przetwarzanie danych osobowych ustaliliśmy środki techniczne i organizacyjne w celu zagwarantowania jak najwyższego poziomu ochrony Państwa danych osobowych.

 

DANE KONTAKTOWE JEDNOSTKI:

Administratorem Danych Osobowych jest:

PHU PRYMUS Zygmunt Grygorczuk
85-079 Bydgoszcz, ul. Kościuszki 27B

NIP: 554-015-82-91, REGON: 090220013

 

PRAWA DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH OSÓB, KTÓRE ONE DOTYCZĄ

Jeśli macie Państwo pytania dotyczące swoich danych osobowych, możecie się Państwo do nas w każdej chwili zwrócić pisemnie, mailowo, telefonicznie, odpowiemy na pytania.


Zgodnie z RODO macie Państwo następujące prawa:

 

Prawo do informacji (art. 15 RODO).

W każdym momencie macie Państwo prawo uzyskać informacje o tym, jakie kategorie danych osobowych oraz jakie informacje odnośnie Państwa przetwarzamy i w jakim celu to czynimy, jak również jak długo i według jakich kryteriów dane te są przechowywane i czy w związku z tym stosowane jest profilowanie.

Ponadto macie Państwo prawo dowiedzieć się, jakim odbiorcom wzgl. kategoriom odbiorców dane zostały ujawnione lub są jeszcze ujawniane; w szczególności w przypadku odbiorców w krajach trzecich lub organizacji międzynarodowych. W tym przypadku macie Państwo również prawo do uzyskania pouczenia w kwestii stosownych gwarancji w związku z przekazywaniem Państwa danych osobowych.

Oprócz prawa do złożenia skargi w organie nadzorczym oraz prawa do uzyskania informacji odnośnie pochodzenia Państwa danych macie Państwo prawo do ich usunięcia, korekty, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania lub sprzeciwu dotyczącego przetwarzania Państwa danych osobowych.

We wszystkich wyżej wymienionych przypadkach macie Państwo prawo do żądania od Administratora Danych bezpłatnej kopii swoich danych osobowych, które przetwarzamy. Za wszystkie inne kopie, o które Państwo wnioskujecie lub które wykraczają poza prawo do informacji danej osoby, jesteśmy uprawnieni do pobierania stosownej opłaty administracyjnej.

 

Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO).

Macie Państwo prawo do żądania natychmiastowego sprostowania przetwarzanych danych osobowych oraz – uwzględniając cele przetwarzania – prawo do żądania uzupełnienia niepełnych danych osobowych.

Jeśli chcielibyście Państwo skorzystać z prawa do sprostowania danych, możecie Państwo zwrócić się w każdej chwili do Administratora Danych celem naniesienia niezbędnej korekty.

 

Prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO).

Macie Państwo prawo żądać natychmiastowego usunięcia swoich danych („prawo do bycia zapomnianym”) w szczególności wtedy, gdy gromadzenie danych nie jest już konieczne, gdy Państwo odwołaliście zgodę na przetwarzanie danych, gdy Państwa dane są przetwarzane niezgodnie z prawem lub zostały pobrane niezgodnie z prawem i istnieje obowiązek prawny do usunięcia danych zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub prawem narodowym.

Prawo do bycia zapomnianym nie znajduje jednak zastosowania, gdy istnieje przeważające prawo do swobodnego wyrażania opinii lub swobody informacji, gromadzenie danych jest niezbędne do spełnienia zobowiązania prawnego (np. obowiązków przechowywania), usunięcie danych nie jest możliwe z tytułu ciążących na AD obowiązkach archiwizacyjnych lub gromadzenie danych służy dochodzeniu, wykonaniu lub obronie roszczeń prawnych.

 

Prawo do ograniczenia (art. 18 RODO).

Macie Państwo prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych, gdy kwestionujecie Państwo poprawność danych, ich przetwarzanie jest niezgodne z prawem, odmawiacie Państwo usunięcia swoich danych osobowych i żądacie w zamian ograniczenia przetwarzania, gdy konieczny cel przetwarzania przestaje istnieć lub sprzeciwiliście się Państwo przetwarzaniu danych zgodnie z art. 21 ust. 1, dopóki nie ustalono jeszcze, czy uprawnione interesy z naszej strony przewyższają Państwa interesy.

 

Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO).

Macie Państwo prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, w powszechnie stosowanej formie, by przekazać je bez uszczerbku innej jednostce odpowiedzialnej, jeśli np. istnieje zgoda z Państwa strony i przetwarzanie dokonywane jest w drodze zautomatyzowanego postępowania.

 

Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO).

Macie Państwo prawo do wyrażenia w każdej chwili sprzeciwu wobec pobierania, przetwarzania lub wykorzystywania swoich danych osobowych do celów bezpośredniego pozyskiwania lub badania rynku i opinii oraz marketingowego (promocyjnego) przetwarzania danych, chyba że możemy przedłożyć przekonujące i wymagające ochrony dowody dotyczące przetwarzania danych, które to dowody przewyższają Państwa interesy, prawa i wolności.

Ponadto nie możecie Państwo skorzystać ze swojego prawa do wyrażenia sprzeciwu, gdy przepis prawa przewiduje pobieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych lub obliguje do pobierania, przetwarzania lub wykorzystywania tych danych.

 

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 RODO).

Przysługuje Państwu prawo do składania skargi do właściwego organu nadzoru, jeśli uważacie, że w przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych doszło do naruszenia.

 

Prawo do wycofania zgody w związku z prawem do ochrony danych osobowych (art. 7. 3 RODO).

Udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych możecie Państwo odwołać w każdym momencie bez podania przyczyny. Dotyczy to również odwołania oświadczeń o wyrażeniu zgody, których nam udzielono przed wejściem w życie rozporządzenia Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych (RODO).

 

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH

W przypadku przetwarzania danych osobowych, w związku, z którym pozyskujemy zgodę osób, których dane są przetwarzane, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1a RODO.

W przypadku przetwarzania danych osobowych niezbędnych do wykonania umowy, w której stroną umowy jest osoba, której dane są przetwarzane, podstawę prawną stanowi art.6 ust. 1b RODO. Regulacja ta obejmuje również zdarzenia dotyczące przetwarzania danych, które są niezbędne do realizacji działań sprzed zawarcia umowy.

Jeśli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do spełnienia zobowiązania prawnego, któremu podlega nasze przedsiębiorstwo, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1c RODO.

Jeśli przetwarzanie danych jest niezbędne do zachowania uprawnionego interesu naszego przedsiębiorstwa lub osoby trzeciej oraz jeśli interesy, podstawowe prawa i wolności osoby, której dotyczy przetwarzanie danych, nie przewyższają interesu wymienionego w pierwszej kolejności, wtedy podstawę prawną do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1f RODO. Uprawniony interes naszego przedsiębiorstwa leży w realizacji naszej działalności handlowej oraz analizie, optymalizacji i zachowaniu bezpieczeństwa naszej oferty internetowej.

 

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOM TRZECIM

Przekazywanie danych osobom trzecim wykraczające poza ramy wskazane w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych dokonywane jest tylko wtedy, gdy jest to konieczne w celu realizacji żądanej usługi.

Przekazujemy dane tylko w przypadku istnienia odpowiedniego zobowiązania prawnego. Zdarza się to wtedy, gdy jednostki państwowe (np. organy ścigania spraw karnych) proszą w formie pisemnej o informację lub istnieje zarządzenie sądu.

Państwa dane osobowe nie są przekazywane tzw. państwom trzecim spoza Unii Europejskiej/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI – PROFILOWANIE

Jako jednostka świadoma odpowiedzialności w ramach obowiązków i oferowanych przez nas usług oraz strony WWW nie wykorzystujemy profilowania osób odwiedzających naszą stronę.