Zasady gwarancji

Zasady gwarancji w firmie Prymus

 1. Wszystkie produkty znajdujące się w naszej ofercie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. 

 2. Towar znajdujący się w naszej ofercie objęty jest 12-miesięczną gwarancją producenta lub sprzedawcy, chyba że w specyfikacji danego towaru na stronie sklepu wskazano inaczej, z zastrzeżeniem, że ewentualny dłuższy termin wskazany na stronie nie dotyczy towaru zakupionego przez Przedsiębiorcę, w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

 3. W przypadku towarów objętych gwarancją producenta, szczegółowa informacja na temat warunków oraz okresu trwania gwarancji zawarta jest w karcie gwarancyjnej dołączanej do produktu oraz na oficjalnej stronie producenta (Gwaranta).

 4. Części i podzespoły są objęte gwarancją pod warunkiem, że zostały zamontowane przez certyfikowaną firmę oferującą usługi montażowo-serwisowe. Wszystkie elementy muszą być zainstalowane zgodnie z zasadami budowy instalacji chłodniczych oraz wymogami określonymi przez producenta zawartymi w kartach katalogowych oraz dokumentacji techniczno-rozruchowej.

 5. Gwarancja na sprężarki, agregaty oraz inne elementy układów chłodniczych zawierających gazy cieplarniane wynosi 12 miesięcy od dnia wystawienia faktury sprzedaży i udzielana jest wyłącznie klientom posiadającym uprawnienia F-gazowe.

 6. Wszystkie klimatyzatory, dostępne w ofercie firmy PRYMUS, są objęte Gwarancją Producenta (informacja na temat okresu gwarancji znajduje się w karcie gwarancyjnej), pod warunkiem, że zostały zamontowane i uruchomione przez Autoryzowanego Instalatora oraz podlegają regularnym przeglądom technicznym (przynajmniej dwa razy w roku), potwierdzonych stosownym wpisem w karcie gwarancyjnej. Montaż urządzenia przez osoby nieuprawnione lub firmy instalacyjne bez uprawnień F-gazowych powoduje utratę uprawnień gwarancyjnych. Ponadto gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z niewłaściwego doboru produktu do warunków istniejących w miejscu montażu.

Do rozwiązywania wszelkich problemów związanych z diagnostyką oraz naprawą klimatyzatora w ramach gwarancji zobowiązana jest firma, która wykonała montaż urządzenia. W przypadku uzasadnionych napraw gwarancyjnych klimatyzatorów zakupionych w naszej firmie, Instalator otrzyma nieodpłatnie części zamienne niezbędne do wykonania naprawy.

Gwarancja nie obejmuje:

 • uszkodzeń mechanicznych,
 • zniszczenia lub uszkodzenia części/urządzenia na skutek działania siły wyższej,
 • uszkodzenia części/urządzenia wynikającego z niewłaściwego doboru parametrów technicznych,
 • roszczeń z tytułu parametrów technicznych części/urządzenia, jeżeli są zgodne z zamówieniem klienta,
 • urządzeń nieposiadających czytelnych numerów seryjnych nadanych przez producenta,
 • samodzielnych przeróbek, przebudowy i demontażu urządzeń,
 • użytkowania towarów niezgodnie z ich przeznaczeniem,
 • kosztów robocizny, dojazdu i wymiany części/urządzenia.